Polityka prywatności

 1. Wstęp

  Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez "LIVE.EDU” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź, NIP 9472000615, REGON 384272169, Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową live.edu.pl.
 2. Administrator danych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "LIVE.EDU” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź, NIP 9472000615, REGON 384272169, z adresem e-mail: biuro@live.edu.pl
  2. Live informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Kursanci/ Uczestnicy Szkoleń”,
 3. Podstawa prawna przetwarzania państwa danych

  1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
   1. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Live, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie
   2. konieczność zrealizowania przez Live uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa na podstawie udzielonych przez Państwa zgód
   3. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Live, które stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług Live oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Live działalności gospodarczej.
  2. udzielenie przez Państwa zgód, o których mowa powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie umowy z Live.
  3. Udzielone zgody mogą zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięte, a  podane dane osobowe usunięte poprzez przesłanie do Live żądania w tym zakresie na a dres biuro@live.edu.pl
 4. Cel i zakres przetwarzania państwa danych

  1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności podejmowanych na Stronie internetowej Live lub Fanpage Live na portalu Facebook.
  2. W celu zawarcia i wykonania umów Live przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, a dres e-mail prywatny, PESEL, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (jeśli słuchaczem jest osoba niepełnoletnia), numer i seria dowodu osobistego.
  3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3 ust. 1 pkt b) niniejszej Polityki.
  4. Live będzie przetwarzać Państwa a dres e-mail w celach marketingowych oraz w celu wysyłanie informacji handlowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) Polityki.
 5. Udostępnianie

  Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Uprawnienia

  1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
  2. Macie Państwo prawo uzyskać od Live następujące informacje:
   1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
   2. od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
   3. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
   4. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane
  3. Ponadto na Państwa żądanie Live, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy a lbo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Live w celu marketingu bezpośredniego jesteście Państwo uprawnieni do: a . wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, b. wniesienia sprzeciwu
  5. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Live stosowne żądanie korzystając.
 7. Zasady ochrony danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Live zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Live wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami prawa.
  4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Live, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.
 8. Ciasteczka („cookies”)

  1. Live oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
  2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer strony internetowej live.edu.pl (zwanej dalej Stroną) i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na wszystkoociasteczkach.pl.
  3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, a le umożliwiają Live określenie czy odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje.
  4. Live korzysta z wewnętrznych plików cookies.
  5. Live wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
   1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony,
   2. statystycznym,
   3. przystosowania strony do Państwa preferencji
  6. Live może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
  7. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
  8. Live korzysta z Google a nalytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony.
  9. Live wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google a dWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
  10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją twórcy Państwa przeglądarki internetowej.
  11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
  12. Live korzysta z serwera, który zapisuje a utomatycznie w logach serwera w celu a nalizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
  13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do a dministrowania systemem informatycznym.
  14. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.
 9. Zmiany

  1. Live zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Stronie pod a dresem live.edu.pl/polityka-prywatnosci
  2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod a dresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.